Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Цахим контент болон ном, сонин, сэтгүүл бусад төрлийн контентийн хэрэглээний зан төлөв, хүсэл хандлагыг тодорхойлох судалгаа

Цахим контент болон ном, сонин, сэтгүүл бусад төрлийн контентийн хэрэглээний зан төлөв, хүсэл хандлагыг тодорхойлох зорилготой судалгааныг ажлыг ахлан ангийн сурагчид болон оюутан залуус, зорилтот бүлгийн дунд 2019 оны 12 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгааны ажлыг Улаанбаатар хотын хэмжээнд зохион байгуулсан.