Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Хэрэглэгчийн зан төлөв, эрчимийн судалгаа, мистири шоппинг судалгааг хийж гүйцэтгэлээ

Жүр үр ХХК-ийн захиалгаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд бэйкери хэрэглэгчдийн зан төлөв, сэтгэл ханамжийн судалгаа болон бэйкери шопуудын хэрэглэгчийн эрчим, үйлчилгээний соёл стандартын мистири шоппинг судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны ажлын гол онцлог нь өдөр болон цагийн давтамжаар хэрэглэгчийн эрчмийг тодорхойлж, зан төлөвийг нөхцөл байдалд тулгуурласан аргачлалаар хослуулан гүйцэтгэсэн явдал байлаа. Мөн мистири шоппинг судалгаагаар Жүр үр бэйкери шопын үйлчилгээний соёл стандартыг тандан судалж, цаашид хэрхэн сайжруулах талаар санал зөвлөмжийг боловсруулсан.