Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Сонирхлын бүлгийн судалгаа

2014 онд бид Монгол Масс Медиа компанийн захиалгаар манай улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа онлайн болон оффлайн орчин дахь сонирхлын бүлгүүдийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны ажлаар нийт 280 орчим сонирхолын бүлгүүдийг дэлгэрэнгүй судлан үр дүнг танилцуулсан юм.