Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Мөөг, сармисны зах зээлийн судалгаа

Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яамны захиалгаар манай улсын Мөөг, саримсны зах зээлийн судалгааг зах зээлийн өнөөгийн байдал болон хэрэглэгчдийн зан төлөв гэсэн хоёр үндсэн чиглэлтэйгээр гүйцэтгэлээ. Судалгааны ажлыг нийт 8 аймгийг хамруулан гүйцэтгэсэн.