Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Даатгалын салбарын судалгааны ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ


Бид 2017, 2018 онуудад Хас банкны харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн бол 2019 онд Тэнгэр даатгал компанийн харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны ажлаар бид Тэнгэр даатгал компанийн харилцагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэхээс гадна даатгалын үйлчилгээний талаарх харилцагчдын зан төлөв, хүсэл хандлагыг судалж цаашдын бодлого, төлөвлөлтөнд суурь мэдээллийн сан үүсгэх зорилготой байсан юм.